התניות ותנאים מקוונים

מדיניות זו חלה על תושבי מדינת ישראל. אם אתם תושבי מדינה אחרת, נא ללחוץ כאן בכדי לקבל מידע רלוונטי.

קבלת גישה ל- Abbott.co.il כפופה לתנאים ולהתניות הבאים, ואנו עשויים לעדכנם מדי פעם ללא משלוח הודעה אליך. בעצם קבלת הגישה והשימוש שתעשה/י באתר אינטרנט זה, מוסכם עליך שקראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים ולהתניות האלה, שמדי פעם נעשים בהם תיקונים, וכן בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, הנכללים בזאת בתנאים ובהתניות האלה. באחריותך לבדוק מדי פעם אם התנאים וההתניות האלה התעדכנו בשינויים רלוונטיים .השימוש שלך באתר אינטרנט זה לאחר שפרסמנו הכנסת שינויים כלשהם בתנאים והתניות אלה, מהווה קבלה של אותם שינויים מצידך. אם אינך מסכים/ה לתנאים והתניות אלה (שמדי פעם עשויים לעבור תיקונים), או אם אינך מרוצה מאתר אינטרנט זה, הפתרון היחידי מבחינתך הוא להפסיק להשתמש באתר הזה.

כתב ויתור
את/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי:

א.אף על פי שאנו שואפים לפרסם באתר אינטרנט זה את הפיתוחים האחרונים בקשר למוצרים ולשירותים שלנו ומידע נוסף בנוגע לחברה שלנו, אנו לא ערבים לדיוק, ליעילות ולהלימות של מידע כלשהו הכלול באתר אינטרנט זה. כל אדם נוטל על עצמו אחריות מלאה ואת כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר אינטרנט זה. המידע מוצג "כמו שהוא", והוא עלול לכלול אי דיוקים טכניים ושגיאות דפוס. חברת אבוט מעבדות רפואיות בע"מ ("אבוט") שומרת לעצמה את הזכות לבצע הוספות, מחיקות או שינויים במידע בכל עת, ללא פרסום כל הודעה מראש.

ב. חברת אבוט אינה מבטיחה ואינה אחראית בשום צורה ואופן בהתייחס למידע או לתוכן המתפרסם באתר אינטרנט זה. אבוט מתנערת בזאת מכל הבטחה או אחריות, אם במפורש ואם במשתמע, הקבועים על פי חוק, חוזה או באופן אחר כולל, בין השאר, אחריות כלשהי בנוגע לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, לבעלות או לאי הפרת זכויות יוצרים. בשום מקרה לא תישא אבוט בכל אחריות שהיא בגין נזקים מכל סוג ואופן כולל, בין השאר, נזקים ישירים, עקיפים, מיוחדים (כולל הפסד כספי), תוצאתיים או מקריים הנובעים מהקיום או השימוש באתר אינטרנט זה או הקשורים לכך ו/או בהתייחס למידע או לתוכן המתפרסם באתר אינטרנט זה, מבלי להתחשב בכך אם אבוט קיבלה מידע בנוגע לאפשרות של נזקים מעין אלה.

ג. אבוט אינה אחראית, ואינה נושאת בכל אחריות שהיא, בנוגע לנכונות, ליעילות, לדייקנות ולהלימות של כל מידע או תוכן המושגים מצדדים שלישיים, כולל קישורי היפרטקסט כלשהם המובילים אל או מאת אתרים של צד שלישי. להוציא מקרים שבהם צוין אחרת באתר אינטרנט זה, אבוט לא תבצע כל עריכה, צנזורה או בקרה אחרת של תוכן כלשהו הנמסר על ידי צדדים שלישיים על לוח מודעות, חדר צ'אט או כל פורום דומה אחר שהתפרסם באתר אינטרנט זה.

ד.באתר זה יכולות להופיע הצהרות עם מבט-לעתיד המשקפות את הציפיות הנוכחיות של אבוט בנוגע לאירועים והתפתחויות עסקיות בעתיד. ההצהרות עם מבט-לעתיד כוללות סיכונים ומצבים של אי-ודאות. התפתחויות או תוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלה שבתחזיות והן תלויות במספר גורמים כולל, בין השאר, ההצלחה של תוכניות מחקר נוכחיות, התוצאות של ניסויים קליניים עתידיים הממתינים לביצוע, מיסחור מתמשך של המוצרים שלה, אישורי רגולציה של מוצרי פרמצבטיקה, התוקף והאכיפה של הפטנטים שלה, היציבות של הקשרים המסחריים שלה והתנאים הכלכליים הכלליים. חברת אבוט מתכוונת לעדכן את האתר הזה על בסיס קבוע, אך היא כלל אינה מתחייבת לעדכון התוכן.

ה. המידע באתר זה הוא לידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ רפואי/מקצועי, אבחון, טיפול או שירותים רפואיים אחרים היוצרים באופן כלשהו יחסי רופא-מטופל.

השימוש שלך
את/ה מבין/ה, מאשר/ת ומסכים/ה כדלהלן:

א. בעצם השימוש שלך באתר אינטרנט זה, מוסכם עליך שלא לשבש או ליירט את המידע האלקטרוני שלנו המתפרסם באתר אינטרנט זה או בכל אחד מהשרתים האחרים שלנו.כמו כן מוסכם עליך שלא לנסות ולעקוף אמצעי אבטחה כלשהם באתר האינטרנט שלנו, ולציית לכל החוקים, הכללים והתקנות הנוהגים, המקומיים, הממלכתיים, הפדרליים והבינלאומיים.

ב. את/ה מעניק/ה לאבוט את הזכות להשתמש בכל התוכן שתעלה/י או תעביר/י בדרך אחרת לאתר אינטרנט זה, בכפוף לתנאים והתניות אלה ולמדיניות הפרטיות של אבוט ובכל דרך שתבחר החברה כולל, בין השאר, העתקה, הצגה, ביצוע או פרסום שלו בכל פורמט שהוא, שינוי התוכן, שילובו בחומר אחר או יצירת עבודה נגזרת המבוססת עליו.

ג. להוציא מקרים שבהם נאמר במפורש והוסכם מראש על ידי אבוט, לא יתקיים כל קשר חסוי במקרה שמשתמש כלשהו באתר אינטרנט זה יבצע התקשרות בעל פה, בכתב או בצורה אלקטרונית עם אבוט, (כגון משוב, שאלות, הערות, הצעות, רעיונות, וכדו').אם אתר אינטרנט כלשהו של אבוט מבקש או דורש מהמשתמש למסור מידע מעין זה, ומידע כזה כולל מידע אישי המאפשר זיהוי (כגון שם, כתובת, מספר טלפון), אבוט תאסוף אותו, תעשה שימוש ותחזיק בו בכפוף למדיניות הפרטיות של אותו האתר. אחרת, התקשרות מעין זו וכל מידע המועבר כאמור ייחשב כלא חסוי, ואבוט תהיה רשאית להפיק מחדש, לפרסם או להשתמש באופן אחר במידע מעין זה לכל מטרה כולל, בין השאר, המחקר, הפיתוח, הייצור, השימוש או המכירה של מוצרים הכוללים מידע כזה. השולח של מידע כלשהו לאבוט נושא באחריות מלאה לתוכן שלו, כולל האמיתות והדיוק שלו ולכך שלא יהווה הפרה של זכויות יוצרים של כל אדם אחר או של זכויות הפרטיות.

תיוג מוצרים
השמות, התיאורים והתיוג של המוצרים מקורם בעיקר בישראל. ייתכן שיוצגו באתר מוצרים שלא  יהיו זמינים בישראל, או שיהיו זמינים תחת שם מותג אחר, בגדלים שונים, או עם התוויות שונות.

קניין רוחני
המידע, המסמכים, והגרפיקה הרלוונטית המתפרסמים באתר אינטרנט זה ("המידע") הם רכושההבלעדי של אבוט, להוציא מידע הנמסר על ידי ספקי צד שלישי שיש להם חוזה עם אבוט, עם חברות הבת והחברות המסונפות שלה. ניתנת הרשות להשתמש במידע בתנאי: שהודעת זכויות היוצרים הנ"ל מופיעה על כל העותקים; שהשימוש במידע הוא אך ורק לצורכי העברת מידע ואיננו מסחרי או אישי;  לא נעשה כל שינוי שהוא במידע; ושלא נעשה שימוש בגרפיקה הזמינה באתר אינטרנט זה בנפרד מהטקסט הנלווה. אבוט אינה אחראית לתוכן שנמסר על ידי ספקי צד שלישי, ונאסר עליך להפיץ חומר מעין זה ללא קבלת רשות מהבעלים של זכויות היוצרים כאמור. להוציא כפי שהותר לעיל, לא ניתן כל רישיון או זכות, במפורש או במרומז, לכל אדם תחת כל פטנט, סימן מסחרי או זכות קניין אחרת של אבוט.

לא ייעשה כל שימוש בסמל מסחרי, בשמות מסחריים, במראה ויזואלי ובמוצרים כלשהם של אבוט המופיעים באתר אינטרנט זה ללא קבלת רשות מראש ובכתב מחברת אבוט, מלבד לצורך זיהוי המוצר או השירותים של החברה.

אם לדעתך העבודה שלך הועתקה והונגשה באתר זה באופן המהווה הפרה של זכויות יוצרים, תוכל/י להודיע על כך לאבוט באמצעות מסירת הפרטים הבאים בכתב לסוכן זכויות היוצרים שלנו:

  1. זיהוי העבודה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרו;
  2. זיהוי החומר שלטענתך הופרו הזכויות עליו, ומידע מספיק באופן סביר שיאפשר לאבוט לאתר את החומר;
  3. שמך, כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל שלך;
  4. הצהרה מצידך שאת/ה מאמין/ה בתום לב שיש בשימוש השנוי במחלוקת משום הפרה של זכויות יוצרים ושלא ניתנה רשות לעשות זאת; וכן
  5. הצהרה, שאם אינה נכונה ניתן לתבוע בגינה על שבועת שקר, שהמידע הנ"ל בהודעה שלך מדויק ושאת/ה הבעלים של זכויות היוצרים או שאת/ה מורשה/ית לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים.
  6. חתימה אלקטרונית או פיזית של בעלי זכויות היוצרים או של אדם המורשה לפעול בשם הבעלים של זכויות היוצרים.

להעברת הודעה על הפרה לכאורה, נא ליצור קשר עם הסוכן המוסמך של אבוט בכתובת הבאה:

Abbott Laboratories
Attn: Trademark Department
100 Abbott Park Road
Dept.Bldg. AP6A-1
Abbott Park, IL 60064, USA
Email: trademarks@abbott.com

פרטיות ואבטחה
חברת Abbott מחויבת לשמירת הפרטיות שלך באינטרנט.אנו מבינים את חשיבותה של הפרטיות ללקוחותינו ולמבקרים באתר האינטרנט שלנו.השימוש שלנו במידע המאפשר זיהוי אישי נקבע בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו, ובעצם קבלת גישה ושימוש באתר האינטרנט שלנו מוסכם עליך לפעול בהתאם למדיניות זו.

מקובל ומוסכם עליך שבעת מסירה ל-Abbott.co.il מידע אישי שלך המאפשר זיהוי, אין ביטחון מוחלט באבטחה למרות ש-Abbott מפעילה אמצעי אבטחה למניעת גישה בלתי מורשית או יירוט של חומר. במקרה הנדיר של יירוט חומר או גישה בלתי מורשית למרות כל מאמצינו, חברת Abbott לא תישא באחריות בגין יירוטים או גישה בלתי מורשית מעין אלה, או בגין כל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, מקרי, או תוצאתי (כולל הפסד כספי) שייגרם ללקוח או למשתמש, גם אם נאמר לפני כן לחברת Abbott על האפשרות לנזקים מעין אלה. חברת ABBOTT אינה נושאת באחריות, אם במפורש ואם במרומז, לכך שהמידע שנמסר על ידי מי מהלקוחות יהיה חף מיירוטים או מגישה בלתי מורשית, והיא אינה מעניקה כל ערובה במשתמע בנוגע לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת כלשהי. כל לקוח נושא באחריות לשמירת הסודיות של הסיסמה שלו או שלה.

הגבלת אחריות
אבוט אינה נושאת בכל חבות בגין החומרים, המידע והדעות הנמסרות, המתפרסמות או המונגשות באופן אחר באמצעות אתר אינטרנט זה.הסתמכות על החומרים, המידע והדעות האלה תהיה באחריותך בלבד. אבוט מתנערת מכל אחריות בגין פציעה או נזק הנובעים מהשימוש באתר אינטרנט זה, או בתוכן הכלול בו.

אתר אינטרנט זה, התוכן שבאתר, והמוצרים והשירותים המסופקים או המונגשים באמצעות אתר אינטרנט זה ניתנים על בסיס "כמות שהוא" ו"כמות שהוא זמין", עם כל הפגמים.בשום מקרה, אבוט, או חברות הבת והחברות המסונפות שלה, הספקים שלה או המנהלים, העובדים או הסוכנים שלהם בהתאמה, לא ישאו באחריות בגין כל נזק מכל סוג שהוא, על פי כל תיאוריה משפטית, הנובעים מהשימוש שלך או מדברים הקשורים לכך, או מאי יכולתך לעשות שימוש, באתר אינטרנט זה, בתוכן שבאתר, בשירותים כלשהם המסופקים דרך או באמצעות אתר אינטרנט זה או כל אתר מקושר, כולל כל נזק מיוחד, עקיף, בר ענישה, מקרי, המשמש כאזהרה או תוצאתי כולל, בין השאר, חבלה גופנית, הפסד כספי או נזקים הנובעים מאיחור, הפרעה בשירות, וירוסים, מחיקת קבצים או תקשורת אלקטרונית, או שגיאות, השמטות או אי דיוקים אחרים באתר אינטרנט זה או בתוכן של האתר, בין אם מתגלה או לא מתגלה רשלנות מצד אבוט או מי מטעמה ובין אם נאמר או לא נאמר לאבוט על האפשרות לנזקים מעין אלה. שים/י לב לכך שהודעות משפטיות נוספות, כתבי ויתור, ותנאים והתניות אחרים יכולים לחול על אתר אינטרנט זה ועל אתרים אחרים הנמצאים בבעלות אבוט, חברות הבת או החברות המסונפות שלה, או המופעלים על ידן.

כללי
מוסכם עליך שתנאים והתניות אלה מתארים את ההסכם כולו בינינו בהתייחס לנושא שלו. אתר Abbott.co.il נבנה ומתופעל בהתאם לחוקים של מדינת ישראל. החוקים של מדינת ישראל יקבעו בנוגע לתנאים ולהתניות המופיעים במסמך זה, מבלי לתת תוקף לכל עיקרון של מתקל הדינים. אם בית דין בעל סמכות שיפוטית מתאימה מוצא שהוראה כלשהי בתנאים והתניות אלה חסר תוקף או לא ניתן לאכיפה, מוסכם עליך שההוראות האחרות בתנאים והתניות אלה יישארו במלוא תוקפם.